ముగించు
cmN
శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్రప్రదేశ్
కలెక్టర్ విజయనగరం
డాక్టర్ హరీ జవహర్ లాల్ ఐ.ఎ.ఎస్. కలక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్