తోటపల్లి బారేజ్ మూడవ దశ భూసేకరణ — ప్రాధమిక ప్రకటన

1
డెంకాడ మండలంలోని పెదతాడివాడ గ్రామం
పెదతాడివాడ
2 గుర్ల మండలంలోని పకీరుకిత్తలి గ్రామం పకీరుకిత్తలి
3 గుర్ల మండలంలోని కొండగండ్రేడు గ్రామం కొండగండ్రేడు
4 దత్తిరాజేరు మండలంలోని దాసుపేట గ్రామం దాసుపేట
5  5 గ్రామాలు 5 గ్రామాలు