పత్రాలు

హక్కు తేది డౌన్లోడ్/లింకు
జనన ధ్రువీకరణ పత్రము 04/04/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(47 KB)
మరణ ధ్రువీకరణ పత్రము 04/04/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(48 KB)