పర్యాటక ప్రదేశాలు

విజయనగరం కోట
విజయనగరం కోట

విజయరామ రాజు 1 – విజయనగర కోట 1713 ఎ.డి. లో విజయ్ దష్మి పవిత్ర రోజున పునాది వేశారు. నగిర్ ఖానా నిర్మాణమునకు ముందు విజయనగర…