సందర్భాలూ

District Collector Participated in Z.B.N.F. Group Discussion at PARIS on 12.11.2018

పారిస్ జెడ్.బి.ఎన్.ఎఫ్. గ్రూప్ డిస్కషన్ లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్

పారిస్ జెడ్.బి.ఎన్.ఎఫ్. గ్రూప్ డిస్కషన్ లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ ఆన్ 12.11.2018 పారిస్ జెడ్.బి.ఎన్.ఎఫ్. గ్రూప్ డిస్కషన్ లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ ఆన్ 12.11.2018

  • ప్రారంభం: 12/11/2018
  • ముగించు: 11/11/2019