హ్యాండ్ బుక్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్

హ్యాండ్ బుక్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్
శీర్షిక తేది డౌన్లోడ్/లింకు
వ్యవసాయం 29/03/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(220 KB)
అంగన్వాడి సెంటర్లు 28/03/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(35 KB)
సామాజిక సంక్షేమం 28/03/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(42 KB)
పోలీస్ మరియు నేరం 28/03/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(32 KB)
న్యాయ శాఖ 28/03/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(36 KB)
సహకార శాఖ 28/03/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(43 KB)
స్థానిక సంస్థలు 28/03/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(40 KB)
విద్య 28/03/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(112 KB)
వినియోగదారు ధరల పట్టిక 28/03/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(59 KB)
చిన్న మొత్తాల పొడుపు 28/03/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(62 KB)